>> DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA 35. EDYCJĘ TARGÓW TOUR SALON 4-6 PAŹDZIERNIKA 2024 <<  

Organizator:

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Podziel się

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” z siedzibą w Charzykowach powstało na początku 2009 roku jako partnerstwo trójsektorowe. Obecnie zrzeszamy 85 członków – partnerów wywodzących się z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Jesteśmy jedną z siedmiu lokalnych grup rybackich w województwie pomorskim. Obecnie wdrażamy LSROR w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014 – 2020”.

LGR „Mòrénka” swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin: Brusy, Gostycyn, Chojnice, Czersk, Dziemiany, Karsin, Kęsowo, Konarzyny, Kościerzyna, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej sektora rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich a w szczególności:

  1. minimalizacja zaniku sektora rybackiego;
  2. zwiększenie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu;
  3. promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej;
  4. koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki poprzez: ochronę zasobów wodnych, linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych i obszarów leśnych; poprawę jakości wód powierzchniowych; utrzymanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt; podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu;
  5. wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej;
  6. poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR;
  7. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
  8. zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji;
  9. udostępnienie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób niepełnosprawnych;
  10. regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, rzek, innych akwenów wodnych i skupisk obiektów hodowlanych.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.lgrmorenka.pl